Levenslange betaalbare & kwaliteitsvolle vraaggestuurde zorg en werk zonder uitsluiting

Als een performante netwerkorganisatie gestoeld op geografische en sectorale samenwerkingsverbanden willen we een complementair zorg- en tewerkstellingsaanbod uitbouwen. We zetten maximaal in op begeleiding van zowel werk als zorg. Flegado biedt oplossingen op maat aan voor een zo ruim mogelijke doelgroep - cliënten en hun natuurlijk netwerk - vanuit hun levenslange evoluerende ondersteuningsnood.

Missie

Als netwerkorganisatie kiezen we voor levenslange zorg en zetten we in op de talenten van personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door een inclusief beleid te voeren. We leggen de klemtoon op persoonlijke autonomie, ontplooiing en individuele vaardigheden. We realiseren dit door vraaggestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Flegado heeft permanent aandacht voor samenwerking en innovatief, sociaal ondernemerschap in Klein-Brabant en omringende regio’s.

Visie

De leden van de netwerkorganisatie staan voor sociaal en waardegericht ondernemerschap. We zorgen ervoor dat het sociaal actief ten aanzien van cliënten, medewerkers en de ruimere maatschappij op een financieel duurzame manier wordt gerealiseerd en uitgebouwd. Flegado slaat de handen in elkaar met andere zorgvoorzieningen, maatwerkbedrijven en intersectorale organisaties uit Klein-Brabant en omringende regio’s. Onze gebundelde krachten zetten we op een kwaliteitsvolle en kostenefficiënte manier in op alle zorg- en tewerkstellingsvragen binnen onze regio.