De website www.flegado.be is in eigendom en beheer van de BWZ Klein-Brabant v.z.w. met ondernemingsnummer 0407.231.239 Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Links naar andere sites:

www.flegado.be bevat bindingen via hyperlinks met andere Internetsites, die niet de eigendom zijn van BWZ Klein-Brabant v.z.w.
BWZ Klein Brabant v.z.w. kan niet verantwoordelijk gehouden worden, en dit op geen enkele wijze, indien een bepaalde aangeduide site de van kracht zijnde wettelijke Belgische of Europese regels niet respecteert. Op geen enkel ogenblik kunnen de gevolgen voor het niet respecteren/naleven van de regels aan BWZ Klein-Brabant v.z.w. toegerekend worden.

Cookies en Google Analytics:

www.flegado.be verzendt een cookie (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. www.flegado.be gebruikt deze cookies om de kwaliteit van de service te verbeteren. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

www.flegado.be maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Op deze manier kunnen wij analyseren hoe gebruikers in het algemeen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies beheren:

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Intellectuele eigendom:

Iedere raadpleging of gebruik van de site www.flegado.be geeft geen rechten, van welke aard ook, aan de gebruikers. De rechten blijven de exclusieve eigendom van de respectievelijke  auteurs. Uit hoofde  hiervan  worden alle gegevens/informatie, d.w.z. : teksten, foto’s, video ‘s, plakbrieven, logo’s en andere gereproduceerde  merken op de web site beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of enige andere regelgeving , die van toepassing/kracht  zijn op materies betreffende de intellectuele eigendom.

Tot dit doel en in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften  in Belgisch recht inzake het intellectueel eigendomsrecht, de nationale reglementen en de vigerende  internationale conventies, kan slechts het strikt privaat gebruik toegelaten worden.  Alle andere gebruik, o.a. de reproductie,  wordt geacht een daad van namaking/vervalsing  te zijn, die afbreuk doet aan het merkenrecht, auteursrecht  en/of aan andere bepalingen van kracht inzake de intellectuele eigendom.

De gebruiker mag dus noch reproducties, noch voorstellingen maken, noch afstand doen, verspreiden, in de handel brengen, wijzigingen aanbrengen in  het geheel of een deel van de elementen , zoals in teksten, beelden en foto’s op de website opgenomen (niet-limitatieve opsomming).

BWZ Klein-Brabant v.z.w. houdt zich het recht voor van dit voorschrift af te wijken, en zal een voorafgaandelijk en geschreven akkoord geven aan iedereen die er om vraagt.

Bijgevolg, wordt alle onwettelijk gebruik van de elementen (tekst, beeld, foto’s en  logo’s), wat de wijze ook moge zijn, gelijk gesteld met een daad van reproductie, namaking/vervalsing of meer zelfs “piraterij”  en kan aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens:

BWZ Klein-Brabant v.z.w. hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

BWZ Klein-Brabant v.z.w. geeft u daarbij de volgende garanties:
- Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
- BWZ Klein-Brabant v.z.w. treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Opmerkingen:

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze disclaimer op ieder moment aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.flegado.be verschijnen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op:

Flegado
Achterhoefweg 37
2870 Puurs
+32 3 860 04 50
info@flegado.be